کلوزهای بیمه مسئولیت

کلوزهای بیمه مسئولیت

 

کلوز بیمه به پوشش‌های اضافی ای گفته می‌شود که بر روی بیمه‌ها قرار می‌گیرند. یکی از این پوشش‌ها کلوز شماره یک است که پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری را شامل می‌شود. با خرید این پوشش، بیمه‌گران می‌توانند جبران خسارت‌های وارده به کارکنان در نتیجه حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی را تحت پوشش قرار دهند. البته برای پرداخت خسارت‌ها، مسئولیت بیمه‌گذار و درصد مسئولیت وی متناسب با هم قرار می‌گیرند. همچنین، در تبصره ۱ آمده است که خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه نیز تحت پوشش این کلوز قرار می‌گیرد، در صورتی که پوشش ماموریت خارج از کارگاه (کلوز هفت – مکان فعالیت) نیز توسط بیمه‌گذار قبل از بروز حادثه خریداری شده باشد. در تبصره ۲ هم آمده است که تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد. در نهایت، برای خرید این پوشش، باید حق بیمه اضافی نسبت به بیمه‌نامه پرداخت شود.

کلوز شماره دو در بیمه، پوشش جبران هزینه‌های پزشکی را شامل می‌شود. با خرید این پوشش، هزینه‌های پزشکی مرتبط با بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد، در صورتی که مشمول تعریف بند ۶ ماده ۲ آیین‌نامه نباشد و بیمه‌گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، و بر اساس صورتحساب‌های معتبر ارائه شده باشد. در تبصره آمده است که تعهد بیمه‌گر در خصوص هزینه‌های پزشکی، در طول مدت قرارداد، حداکثر تعهد بیمه‌گر مندرج در شرایط خصوصی را پوشش می‌دهد و از آن تجاوز نخواهد کرد.

کلوزهای بیمه مسئولیت

تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و هزینه‌های پزشکی تنها در شرایطی تحت پوشش بیمه‌گر قرار می‌گیرد که طبق رای مراجع قضایی، بیمه‌گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد. با خرید کلوز جبران هزینه‌های پزشکی، بیمه‌گر به علاوه پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان، هزینه‌های پزشکی انجام شده را حتی در مواقعی که بیمه‌گذار محکوم به پرداخت آن نشده است، بر اساس صورتحساب‌های ارائه شده توسط مراجع درمانی دولتی و یا خصوصی معتبر، پرداخت خواهد کرد.

متن کلوز شماره سه مربوط به پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی است. این پوشش فقط برای پرداخت مستمری به نسبت تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی برای کارکنانی که در اثر حادثه فوت کنند یا از کار افتاده باشند، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش قرار می‌گیرد. سقف بیمه گر برای هر نفر برابر با مبلغ مشخصی است که در متن کلوز نام برده نشده است و در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه برای همه افراد، سقف دیگری تعیین شده است که نباید تجاوز شود.

کلوزهای بیمه مسئولیت ماده ۶۶

 

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به این معناست که در صورتی که حادثه مستقیماً به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی توسط کارفرما یا نمایندگان او رخ دهد، سازمان تامین اجتماعی باید هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت‌ها و مستمری‌ها و غیره را پرداخت کند و از کارفرما مطالبه کند. به صورت مشابه، اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد، سازمان تامین اجتماعی باید هزینه‌های لازم را برای حمایت از کارگر حادثه‌دیده پرداخت کند، از جمله مستمری به بازماندگان در صورت فوت و مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی در صورت از کارافتاده شدن حادثه‌دیده و هزینه‌های پزشکی و غرامت دستمزد. اگر کارفرما به عنوان مقصر یا مسئول حادثه شناخته شود، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تمامی هزینه‌های بابت کارگر حادثه‌دیده را از او مطالبه کند.

برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری، باید فرمول محاسبه مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی را بررسی کرد. مبلغ مستمری بازماندگان برابر با ۳۰/۱ (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه است، مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصدحداقل مزد سالانه کشوری بیشتر باشد. به عنوان مثال، اگر حقوق متوسط بیمه شده برای کارگری که در یک حادثه کاری فوت کرده است، ۲۰ میلیون ریال بوده و او ۳۰ سال سن داشته باشد، مستمری بازماندگان برابر با ۳۰/۱ (یک سی ام) ضربدر ۲۰ میلیون ریال ضربدر ۳۰ سال، برابر با ۱۸ میلیارد ریال خواهد بود.

کلوزهای بیمه مسئولیت

 

متن کلوز شماره چهار مربوط به پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث است. طبق این پوشش، خسارت های وارده به اشخاص ثالث در محل کارگاه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در تعریف اشخاص ثالث، افرادی که جزو کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی نیستند، شامل مهمانان و بازدیدکنندگان هستند. در این پوشش، حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد مشخص شده است و نمی‌تواند از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیشتر شود. این پوشش در صورت وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به اشخاص ثالث در محل کارگاه، مسئول پرداخت خسارت است. در صورتی که اشخاص ثالث جزو کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی باشند، خسارت از محل تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت می‌شود و نیازی به پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث نیست.

متن کلوز شماره پنج مربوط به پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه است. طبق این پوشش، با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه، تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به ازای هر زیان دیده، یک، دو یا سه بار افزایش می‌یابد. این افزایش مشروط به آن است که ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه‌گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی نیز افزایش می‌یابد. در این پوشش، جهت جلوگیری از متضرر شدن بیمه‌گذار از افزایش دیه در فاصله زمانی بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار، افزایش ریالی دیه برای یک، دو یا سه بار از زمان شروع بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است.

پوشش تعداد دیه

با توجه به پوشش تعداد دیه و دیات غیرمسری در کلوز شماره شش، در صورتی که در یک حادثه تحت پوشش، بیمه‌گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم شود، بیمه‌گر موظف است تا خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه را پرداخت کند. برای تمامی کارکنان زیان‌دیده و همچنین حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد، تعهد بیمه‌گر نباید از حداکثر تعهد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز کند. در صورتی که پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه خریداری شود، تعهدات پوشش تعداد دیه و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

با توجه به توضیحات در مفهوم حقوقی دیگری نیز در مادۀ ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جراحت‌های متعددی در فاصله زمانی با یکدیگر رخ دهند و باعث فوت مصدوم شوند، دیه جراحت‌هایی که منجر به فوت مصدوم شده‌اند در دیه فوت ادغام می‌شود و جداگانه محاسبه نمی‌شود، اما دیه جراحت‌های دیگر مصدوم که نقش و تأثیری در فوت مصدوم نداشته، علاوه بر دیه فوت به‌طور جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

بنابراین، به دلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه می‌شود و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه‌نامه، بیمه‌گذاران محترم باید با خرید کلوز شماره شش دامنه پوشش بیمه‌ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.

با توجه به پوشش ماموریت خارج از کارگاه، کارکنان در صورتی که در حین انجام ماموریت خارج از محل کار (مکان فعالیت) آسیب دیدند، بیمه گذار تحت پوشش قرار می‌گیرند، با این حال، صدمات بدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مستثنا بوده و باید پوشش مربوطه خریداری شود. در تبصره آمده است که تعهدات بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و حوادث احتمالی حداکثر تعهد بیمه گر در شرایط خصوصی قرار دارد و مسئولیت کارفرما در صورت وقوع حادثه خارج از محل مورد بیمه بر عهده اوست. بنابراین، کارفرمایانی که نیاز دارند کارکنان خود را به عنوان مامور به بیرون از کارگاه اعزام کنند، با خرید این پوشش و ارائه اسامی افراد، تعهدات بیمه نامه خود را افزایش می‌دهند.

 

با توجه به پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت‌های وارد شده به کارکنان پروژه‌های ساختمانی، تحت پوشش قرار می‌گیرد. در تبصره اول آمده است که مجری ذیصلاح ساختمان به فردی اطلاق می‌شود که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی، طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن باشد. در تبصره دوم آمده است که تعهد بیمه‌گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و حوادث احتمالی، حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی قرار دارد. بنابراین، با خرید این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان نیز در حوادث احتمالی در پروژه‌های ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

این پوشش، در صورت صدور بیمه‌نامه، احتمالی نوسان تعداد کارکنان بیمه‌گذار در محل فعالیت تحت پوشش را حداکثر تا ۲۰ درصد نسبت به تعداد واقعی کارکنان در زمان صدور بیمه‌نامه پوشش می‌دهد. بیمه‌گذار باید تعداد واقعی کارکنان را در زمان خرید بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام کند و در صورت افزایش یا کاهش تعداد کارکنان در طول مدت بیمه‌نامه، باید آن را به شرکت بیمه اطلاع دهد. در غیر اینصورت، در صورت وقوع حادثه، خسارت کمتر از مقدار واقعی پرداخت خواهد شد و براساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه خواهد شد. فرمول قاعدۀ نسبی حق بیمه، برابر است با مبلغ خسارت ضرب در حاصل تقسیم حق بیمۀ پرداختی توسط بیمه‌گذار بر مبنای تعداد واقعی کارکنان. برای پیشگیری از پیامدهای ناشی از عدم اعلام الحاقی افزایش تعداد کارکنان در طول مدت بیمه، کلوز فوق طراحی و عرضه شده است. در صورتی که افزایش تعداد کارکنان بیش از ۲۰ درصد باشد، بیمه‌گذار باید مراتب را جهت دریافت الحاقی به شرکت بیمه اعلام کند.

 

این پوشش مسئولیت بیمه‌گذار در پرداخت غرامت دستمزد روزانه به افراد زخمی در صورتی که بیمه‌گذار به تعهدات خود در پرداخت و جبران خسارت شده باشد، را در اثر حوادث تحت پوشش قرار می‌دهد. پرداخت غرامت دستمزد روزانه تا حداکثر ۹۰ روز پس از وقوع حادثه انجام می‌شود. مدت زمان استفاده از این پوشش توسط هر فرد، توسط پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین می‌شود. حداکثر تعهد بیمه‌گر برای پرداخت غرامت دستمزد روزانه به هر فرد در طول مدت بیمه‌نامه به مبلغ مشخص شده است و از مبلغ مشخص شده برای تمامی افراد تحت پوشش نیز تجاوز نخواهد کرد. لازم به ذکر است که پرداخت غرامت دستمزد روزانه توسط بیمه‌گر در تعهد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما نیست، با این حال در صورتی که دادگاه به پرداخت غرامت دستمزد روزانه توسط کارفرما محکوم کند، بیمه‌گذار می‌تواند از این پوشش استفاده نماید.

 

۱۱- کلوز شماره یازده:

این پوشش به بیمه گذار اجازه می‌دهد که هزینه دستمزد کارشناسانی یا هیئت کارشناسی را که برای تبرئه خود پرداخت می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. این هزینه مطابق با تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پوشش داده می‌شود. حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه از مبلغ مشخص شده‌ای که در قرارداد ذکر شده است تجاوز نخواهد کرد.

 

شرح کلوز:

این پوشش به بیمه‌گذار اجازه می‌دهد که هزینه دستمزد کارشناسانی یا هیئت کارشناسی را که برای تبرئه خود پرداخت می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. در صورتی که بعد از وقوع حادثه، تعیین مقصر و تعیین درصد تقصیر هر یک از مقصرین حادثه توسط کارشناس انجام شود، امکان اعتراض به نظر ایشان وجود دارد. در این مواقع، پرداخت هزینه دستمزد کارشناس یا هیئت کارشناسی به عهدهٔ فرد معترض خواهد بود. با خرید این پوشش، هزینه‌های اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

 

۱۲- کلوز شماره دوازده:

این پوشش به بیمه‌گذار اجازه می‌دهد تا در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی خود را در زمان صدور بیمه‌نامه یا با الحاقیه‌های مربوطه پوشش نداده باشد، مسئولیت خود در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش قرار دهد. در این حالت، حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه از مبلغ مشخص شده تجاوز نخواهد کرد.

 

شرح کلوز:

این پوشش به بیمه‌گذار اجازه می‌دهد تا در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی خود را در زمان صدور بیمه‌نامه یا با الحاقیه‌های مربوطه پوشش نداده باشد، مسئولیت خود در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش قرار دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این پوشش قرار نمی‌گیرد و فقط مربوط به کارکنان عوامل اجرایی می‌شود. با خرید این پوشش، بیمه‌گذار مسئولیت خود در قبال کارکنان عوامل اجرایی را پذیرفته و در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گر نسبت به افراد مطالباتی اقدام خواهد کرد. در این حالت، حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه از مبلغ مشخص شده تجاوز نخواهد کرد.

مطالب مفید دیگر:

درباره ی کامران جوادی